สินค้าที่ไม่รับเปลี่ยน – คืนทุกกรณี

  1. สินค้าที่ผ่านการซักและผ่านการใช้งานแล้ว
  2. สินค้าขาด/ชำรุด จากการใช้งาน
  3. การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมสินค้าหรือชิ้นส่วนที่บกพร่อง ชำรุดเสียหายอันเนื่องจากการขาดการดูเเลรักษา และละเลย ไม่ปฏิบัติตามรายละเอียดที่กำหนดในคู่มือใช้งาน หรือตามที่พนักงานได้แจ้งไว้ เช่น การอบร้อนกระเป๋า การใช้ของมีคม การใช้ปากกาขีดเขียน รอยขีดข่วนจากสัตว์เลี้ยง เป็นต้น 

หลังจากยืนยันคำสั่งซื้อและชำระเงินแล้ว ทางบริษัทจะดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ท่าน หากสินค้าได้รับการจัดส่งออกจากบริษัทไปแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสั่งซื้อทุกกรณี